Hangolási rendszerek:

Mindenek előtt a terminológiával kapcsolatban kell egy félreértést eloszlatnunk:
"Temperált" hangolásnak nem csak a ma használatos egyenletes temperatúrát értjük. Minden hangolás "temperál", mely valamilyen módon megpróbálja úgy módosítani az akusztikusan tiszta hangközöket, hogy a lehetséges modulációk köre bővüljön.

A, Korlátozott modulációt lehetővé tevő temperatúrák.

Nem temperált tulajdonképpen egyedül a phytagorasyi hangolás: itt a kvintláncot záró farkaskvint kivételével minden kvint tiszta. A tercek jellemzően bővek, (phytagorászi terc), de ezek a fül szempontjából elfogadhatóak, megszokhatóak, hiszen valahol ez is természetes úton létrejött hangköz, mely meglehetősen keményen, de fényesen szól
Ebben a rendszerben három féle akkord-struktúra jön létre:
- 8 akkord tiszta kvinttel és pythagorasyi terccel
- 3 akkord tiszta kvinttel és tiszta terccel
- 1 akkord farkaskvinttel és tiszta terccel
A közhiedelemmel ellentétben itt nincs játszhatatlan hangnem, csupán a farkaskvintes akkord szól elég csúnyán, de ez a jelek szerint a középkor zenészeit nem zavarta.

A korlátozott modulációs lehetőségekkel bíró hangolások másik fontos tipusa az un. KÖZÉPHANGOS HANGOLÁS
A középkor vége felé a kvintek után a terc-tisztaság igényének erősödésével olyan hangolási rendszert kerestek, ahol nagyszámú akusztikusan tiszta nagyterc keletkezik.
Kézenfekvő a gondolat: a nagytercet alkotó négy kvintet kell annyira megszűkíteni, (5.4 centtel) hogy a keletkező nagyterc tiszta legyen.
Az így kapott struktúrában a 8 tiszta nagyterc keletkezik. Egy kvint most is nagyon hamis - ezuttal nagyon bő, és négy terc pedig már-már inkább szűkített kvart - tercként nem-igen használható.
Lehet persze ennek az élén tompítani - úgy alakítani, hogy ami hamis, kevésébé legyen hamis (így persze a tiszta is kevésbé tiszta) ezek az un. "lágyított" vagy "expressziv" középhangos tempoeratúrák. Az expressiv jelzőt onnan kapták, hogy az érintett deformált hangözöket tartalmazó akkordokat (ha kiinduló hangnemként nem is) de dramaturgiailag, érzelmileg fontos pontokon már alkalmazni lehetett.

B „Jól temperált” hangolások :

A pytagoraszi farkaskvint 2-6 (általában szomszédos) kvint között van felosztva, a többi kvint tiszta. Minden hangnem játszható, de közöttük finom karakterbeli különbségek adódnak. Minnél keveseb kvint hordozza a kommát, a hangnem-karakterisztika annál világosabb.

C, Ál-egyenletes temperatúra

Eben a rendszerben is 4-6 kvint között oszlik meg a komma, de nem szomszédos kvintek között, hanem szimmetrikusan.
Az így keletkező rendszerekben a kvintek egy része tiszta, a nagytercek mindíg az egyenletes temperatúrának megfelelő 400 cent nagyságúak.
Így itt már a hangnemek közötti különbségek meglehetősen kicsik, de a tiszta hangközök jelenléte és a finom különbségek érezhetően szebb hangzást eredményeznek, mint a teljesen egyenletes temperatúra esetében.

Egyenletes temperatúra

A tizenkét kvint között teljes egynlően osztja el a kommát, így minden hangnem tökéletesen egyforma jellegű.

A debreceni evangélikus templomban az un. KIRNBERGER II. hangolást alkalmaztuk. Itt mindössze két kvint (D-A és A-E) oszlik meg a komma.